menu
poklici prihodnosti
Tiskovna konferenca na temo novih vis. programov in inštitutov FUDŠ
Danes, dne 18.6.2007 ob 12h, je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije OZ za Severno Primorsko potekala tiskovna konferenca v organizaciji VIRSa Primorske in Fakultete za uporabne družbene študije. Na tiskovni konferenci je dekan FUDŠ dr. Borut Rončevič predstavil nove visokošolske programe,  ki se bodo v tem št. letu pričeli izvajati na Goriškem. Dodatno je predstavil tri inštitute, ki bodo delovali znotraj fakultete.

Več v spodnjem tekstu:

Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ) se intenzivno razvija v nov center družboslovnega znanja, ki bo izkoriščal številne še neizkoriščene niše v razvoju družbenih ved na nacionalnem nivoju in ki se vključuje v mednarodno okolje in trende razvoja družbenih ved.

Ta cilj bo dosegla z izvajanjem različnih sklopov aktivnosti: pedagoško delo na dodiplomski in podiplomski stopnji, raziskovalno delo v okviru fakultetnih inštitutov in organizacija različnih znanstvenih dogodkov.

Fakulteta bo s pedagoškim delom začela v študijskem letu 2007/2008, ko bo začela izvajati dodiplomska študijska programa Uporabne družbene študije ter Informatika v sodobni družbi ter podiplomska študijska programa Medkulturni menedžment ter Informatika v sodobni družbi.

ZAKAJ podiplomski študijski program Medkulturni menedžment?
Ker gre za program, ki se do sedaj v Sloveniji ni izvajal. Cilj tega magistrskega programa je izobraziti strokovnjake za profesionalno delovanje v institucionalnih okoljih, v katerih prihaja do medkulturnih stikov, torej v institucijah EU in drugih mednarodnih političnih in administrativnih ustanovah, multinacionalnih gospodarskih družbah, mednarodno in globalno orientiranih nevladnih organizacijah in mednarodnih znanstveno-izobraževalnih ustanovah. Študijski program je zasnovan izrazito uporabno, saj študentom ne ponuja le teoretičnih znanj s področja managementa, ampak tudi praktična interdisciplinarna znanja in kompetence, kar jih bo usposobilo za uspešno poklicno delovanje in kariero v domačem in mednarodnem okolju. S tem bodo imeli študenti možnost, da se tako rekoč na domačem pragu vključijo v globalne tokove.


ZAKAJ podiplomski študijski program Informatika v sodobni družbi?
Ker je to program, ki združuje inovativno kombinacijo različnih znanj z informatičnimi znanji. Prav ta kombinacija naj bi naredila študij še toliko bolj privlačen: po eni strani za prihodnje študente, po drugi strani pa za delodajalce. Za študente, ki jih zanimajo tudi organizacijske in poslovne vede, bi lahko tak študij postal priložnost, da izberejo področje, ki jim je osebno blizu ali pa so na tem področju že dosegli kakšno izobrazbo, da si z informacijsko razsežnostjo študija bistveno povečajo svojo zaposljivost. Za tiste, ki so jim bližja tehnična področja, pa lahko druga znanja pomenijo pomembno obogatitev: kdo bi namreč bolje prispeval k informatizaciji organizacij in delovnih procesov, kot tisti, ki hkrati razume tudi družbene, organizacijske in človeške okvire, v katerih se informacijska tehnologija uporablja? To razmišljanje je skladno s sodobnimi trendi na tujih univerzah, ki gredo v smer interdisciplinarnosti in zagotavljanja tovrstnih sinergij.

Medtem, ko se bodo diplomanti visokošolskih strokovnih programov v študijskem letu  2007/08 lahko redno ali izredno vpisali v prvi letnik, se bodo lahko diplomanti starih (predbolonjskih) univerzitetnih programov lahko vpisali direktno v drugi letnik.

Redni študij bo za oba programa brezplačen, saj je fakulteta na javnem razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologija pridobila koncesijo za izvajanje podiplomskega študijskega programa.
Izredni študij se bo za oba programa izvajal v Novi Gorici, Ljubljani in Novem mestu, šolnina pa je nižja od šolnin na primerljivih študijskih programih.

Znanstveno-raziskovalno delo FUDŠ bo potekalo v okviru Raziskovalnega centra FUDŠ, ki ob združeval tri inštitute:

1. MEDNARODNI INŠTITUT ZA IGRALNIŠTVO
Inštitut je začel z delovanjem in izvaja raziskovalni program za dolgoročno in celovito analizo igralništva in industrije zabave. Ta vsebuje tri sklope. Prvi je vzpostavitev centra odličnega znanja na področju igralništva. V okviru tega bo do konca leta 2007 vzpostavljena javno dostopna spletna elektronska baza GambLIB, ki se bo v prihodnjih letih razvila v referenčno bazo znanja s področja igralništva. Baza bo evidentirala vse relevantne institucije, raziskovalne in pedagoške programe, relevantno bibliografijo ipd. Drugi je analiza javnega diskurza o igralništvu v slovenskih medijih in javno mnenje. Tretji projektni sklop se bo ukvarjal z evalviranjem učinkov igralništva in spremljajočih dejavnost, s posebnim ozirom na severnoprimorsko in slovensko družbeno okolje. To bomo počeli s sistemom indikatorjev, ki bo zasnovan z interdisciplinarne perspektive in bo v kasnejših letih omogočal konstantno nadgrajevanje in spremljanje pozitivnih in negativnih učinkov igralništva ter oblikovanje »akcijskih načrtov« oz. priporočil za spodbujanje pozitivnih in odpravljanje negativnih učinkov ter za predvidevanje prihodnjih trendov

2. NACIONALNI INŠTITUT ZA PSIHOTERAPIJO
Osrednja enota inštituta bo v Novi Gorici, dislocirane enote pa v Ljubljani in Novem mestu. Inštitut bo začel z delovanjem jeseni 2007. Inštitut bo imel tri organizacijske enote: za raziskovanje, za vseživljenjsko učenje in za terapevtsko delo. V okviru raziskovalne enote se bo oblikovala ekipa, ki bo izvajala znanstveno-raziskovalno delo in se povezovala v evropskem prostoru za raziskovalne projekte. Pri tem bo inštitut izhajal iz že obstoječih povezave v prostoru Alpe Jadran. V okviru enote za vseživljenjsko učenje bo fakulteta novembra 2007 bomo začela z izvajanjem modulov za specialno psihoterapevtsko izobraževanje iz različnih psihoterapevtskih pristopov. V okviru terapevtskega dela pa bo inštitut v Novi Gorici, Ljubljani in Novem mestu odprl ti. »svetovalnice«, v katerih bodo na začetku delali priznani slovenski psihoterapevti dvakrat tedensko po nekaj ur. V svetovalnicah bodo lahko dobili psihoterapevtsko pomoč posamezniki, pari, družine, v načrtu pa so tudi psihoterapevtske skupine. Deloma bodo te svetovalnice samoplačniške, hkrati pa bomo poskušali dobiti tudi sponzorje, tako da bomo lahko ponudili storitve po ugodnih cenah ali zastonj tudi socialno ogroženim klientom.

3. INŠTITUT ZA UPORABNE DRUŽBENE RAZISKAVE
Inštitut že izvaja projekte za naročnike iz gospodarstva. V okviru inštituta bomo izvajali temeljne, še posebno pa aplikativne, eksperimentalne in ekspertne projekte ter naloge za potrebe gospodarstva, državnih organov, organov lokalne samouprave, mednarodnih ustanov, nevladnih organizacij in drugih uporabnikov ter za strokovno in druge javnosti. Posebna pozornost bo namenjena razvijanju metodoloških orodij, potrebnih za ukvarjanje s strategijo razvoja, teoretsko in empirično proučevanje socialnega in intelektualnega kapitala, perspektive in ovire v medkulturni komunikaciji in medkulturnih stikih ter proučevanje javnega mnenja in javnega diskurza, vključujoč analize javnega mnenja, javnih diskusij in medijskega poročanja.


FUDŠ izvaja tudi serijo javnih pogovorov in razprav pod imenom Družboslovni večeri. Dogodek se odvija enkrat mesečno, z izjemo julija in avgusta. Z družboslovnimi večeri fakulteta krepi kulturo argumentirane razprave o aktualnih družbenih problemih in s tem prispeva k njihovemu osvetljevanju in iskanju možnih rešitev.

FUDŠ bo organizirala tudi mednarodne znanstvene dogodke. V Novi Gorici bo organizirala redno letno mednarodno znanstveno konferenco na temo medkulturnega komuniciranja in menedžmenta. Prva konferenca z naslovom Religijski pluralizem bo organizirana v novembru 2007 v Novi Gorici.

Več informacij o študijskih programih bo možno dobiti na informativnem dnevu, ki bo 22. junija ob 16h in 23. junija ob 10h v Veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica in na spletu: www.fuds.si< nazaj na prejšnjo vsebino
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG