menu
poklici prihodnosti
Dodiplomski študijski program Zdravstvena nega
Redni visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega v Novi Gorici v št. letu 2010/11

Lokacija izvajanja študija: EDA center Nova Gorica            
                                      Delpinova 18B            
                                      5000 Nova Gorica
tel št. 05 3093326

Predavalnice v Eda centru:  

Splošno o študijskem programu

Fakulteta za vede o zdravju UP izvaja dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega, ki je povezan z usklajenimi programi obeh zdravstvenih visokih šol v Sloveniji in z določili direktiv Evropske unije (reguliran poklic).

V času študija študenti pridobijo temeljno strokovno znanje in veščine za delo na področju zdravstvene nege. Cilji programa so izobraževanje in usposabljanje diplomantov za:
načrtovanje in izvajanje zdravstvene nege,
zdravstveno svetovanje bolnikom in svojcem,
vzgojo občanov za zdravo življenje,
sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju medicinskih in medicinsko-tehničnih posegov,
uspešno komuniciranje z bolnikom/varovancem in njegovimi sorodniki ter sodelavci v negovalnem in zdravstvenem timu,
strokovno odločanje in konstruktivno delo v danem okolju,
usklajevanje postopkov zdravstvene nege z zakonodajo,
samoizobraževanje in izpopolnjevanje,
ugotavljanje potreb po zdravstveni negi,
ocenjevanje rezultatov lastnega dela in dela negovalnega tima.
Program traja 3 leta (6 semestrov) in leto absolventskega staža ter je organiziran v redni in izredni obliki. Redni studij se bo v 2006-07 izvajal v Novi Gorici, izredni pa v Izoli."

Metode poučevanja in dela:
kontaktno delo: študent spoznava vsebine študija in se vključuje v študijsko delo pri predavanjih obveznih in izbirnih predmetov.
laboratorijske in klinične vaje: z vajami si študenti ob vodstvu visokošolskih učiteljev in ob pomoči visokošolskih sodelavcev utrjujejo znanja in pridobivajo izkušnje in spretnosti določenega strokovnega področja.
tutorstvo: učitelj ali asistent svetuje študentom pri študiju, jih usmerja, spremlja njihovo delo in uspeh pri študiju.
mentorstvo: priprava seminarskih nalog, raziskovalnih poročil in diplomskega dela usmerja visokošolski učitelj-mentor. Mentor diplomskega dela usmerja študenta pri zasnovi diplomskega dela, izbiri virov in presodi, kdaj je diplomsko delo primerno za zagovor.
samostojno delo študentov: da bi študent pridobil študijsko samostojnost, usmerja učitelj študente v različne oblike samostojnega dela (individualni študij, diskusijske skupine itd.).
Novi dodiplomski visokošolski študijski program Zdravstvena nega je usklajen z določili evropskih direktiv in v vseh treh letih študija obsega 4.600 ur teoretičnega in praktičnega študija (klinične vaje), kar je od 1525 do 1540 ur letno. Program je razdeljen na predavanja, vaje, seminarje in klinične vaje, ki potekajo pod nadzorom mentorja. Klinične vaje v skupnem obsegu 2.300 ur (50%) opravljajo študentje v učnih bazah (bolnišnicah, dispanzerjih, zdravstvenih domovih, domovih za ostarele, šolah, vrtcih,...).
Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega je ovrednoten z 210 kreditnimi točkami (ECTS), od tega vsak letnik obsega 60, diplomsko delo pa 30 kreditnih točk. Sistem kreditnega študija bo študentom omogočal prehodnost med slovenskimi univerzami, kakor tudi univerzami članic Evropske unije. Diploma bo veljavna v vseh članicah Evropske unije.

Študij konča, kdor opravi vse študijske obveznosti po programu ter uspešno zagovarja diplomsko nalogo.

Po uspešno zaključenem študiju pridobi kandidat kandidat-ka strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l. RS, št. 47/1998), in sicer:
diplomirana medicinska sestra,
diplomirani zdravstvenik.
Po opravljeni diplomi študentom ni potrebno opravljati pripravništva.

Diplomanti se lahko zaposlijo v:
bolnišnicah,
zdravstvenih domovih,
negovalnih bolnišnicah,
humanitarnih organizacijah,
domovih za starejše občane,
raziskovalnih ustanovah,
zasebni zdravstveni praksi,
sanitetnih enotah Slovenske vojske in obrambnih strukturah bodočih mednarodnih povezav,
civilni zaščiti,
ustanovah za duševno in telesno prizadete odrasle in otroke, vrtcih, šolah, dijaških in študentskih domovih, kolonijah, zdraviliščih, zavodih za prevzgojo odraslih in mladoletnikov.

Ostale informacije:
 • www.vszi.upr.si


 • Centrala šole: 05 – 6626 – 460
  Referat za študente: 05 – 6626 – 461
  Faks:05 – 6626 – 480
  Spletna stran:www.vszi.upr.si
  Elektronski naslov: info@vszi.upr.si

 • info@virs-primorske.si ali na tel. št. 053330920


 •  Brošura o študijskem programu Zdravstvena nega

  24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
  06.03. Roadshow Nova Gorica
  09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
  arhiv novic
  Obvestila
  novice kariernega centra
  20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
  16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
  11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
  arhiv novic
  VIRS kot partner
  SSN
  Eurocampus
  CUG